Ogólne warunki gwarancji i rozpatrywania reklamacji

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na sprzedawane Towary. Określone poniżej zasady ochrony gwarancyjnej znajdują zastosowanie do przypadków gdy gwarancja na Towar udzielana jest przez Resto Quality sp. z o.o. i jest gwarancją przywołanej spółki – nie wpływa tym samym na równoległą ochronę ze strony ewentualnych innych podmiotów.

 1. Gwarancja udzielana jest na okres:
  1. 12 miesięcy od momentu zakupu – dla urządzeń sprzedawanych w całości jako fabrycznie nowe
  2. 3 miesięcy od momentu zakupu – dla części zamiennych
  3. gwarancja nie jest udzielana dla towarów używanych, powystawowych i innych sprzedawanych w obniżonej cenie
 2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujące utratą gwarancji.
 4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od konieczności :
  1. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki
  2. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia
  3. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe

o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania uprawnionego serwisanta.

 1. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich części zamiennych.
 2. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim.
 3. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte:
  1. uszkodzenia mechaniczne,
  2. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia etc.)
  3. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Towarów (czyszczenie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy napędowe, sprężyny etc.)
  4. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego korzystania z Urządzeń,
  5. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
  6. korozja obudowy lub elementów urządzenia,
  7. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, eksploatacji Urządzeń
  8. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na użytkowniku Urządzeń.
  9. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń
 1. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą
 2. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla serwisantów
 3. Resto Quality nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności wynikłych z:
  1. dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw, montażu czy szeroko rozumianej ingerencji w Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę
  2. naruszenia plomb lub znaków fabrycznych
  3. stwierdzenia uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
 1. Składanie reklamacji
  1. do składania reklamacji uprawnieni są tylko partnerzy handlowi, określani dalej jako Nabywca. Resto Quality nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej do klientów końcowych.
  2. w przypadku wystąpienia wady produktu, nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego przez formularz znajdujący się na stronie https://restoquality.pl/pl/contact.
  3. zgłoszenia reklamacyjne kierowane do Resto Quality powinny być dokonywane bezpośrednio przez Dystrybutora bądź osobę przez niego upoważnioną.
  4. Wprowadzając zgłoszenie reklamacyjne należy podać dane firmy, numer seryjny produktu, kod produktu, numer faktury zakupu, adres do interwencji wraz z numerem telefonu.
  5. po wprowadzeniu reklamacji do systemu Nabywca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego lub prośbę o korektę danych w zgłoszeniu. Brak uzupełnienia danych będzie skutkowało odrzuceniem reklamacji.
  6. składając reklamacją Nabywca jest zobowiązany przekazać dokumentację pozwalającą na jej uzasadnienie, tj. zdjęcie tabliczki znamionowej, protokół szkody, zdjęcia towaru, zdjęcia opakowania.
  7. wszelkie dokumentacje należy przesyłać na serwis@restoquality.pl.
 1. Uszkodzenia w transporcie
  1. w przypadku szkody wyrządzonej podczas transportu należy niezwłocznie i w obecności kuriera spisać protokół szkody i przesłać jego skan na serwis@restoquality.pl
  2. w przypadku szkody jawnej należy przesłać dokumentację zdjęciową opakowania oraz urządzenia
  3. podpisując protokół szkody odbiorca przesyłki potwierdza zgodność zawartych w nim danych. W przypadku błędnie spisanego protokołu, czyli nie pozwalającego na uznanie uszkodzenia w transporcie lub niezgodnego ze stanem rzeczywistym, reklamacja może zostać uznana za niezasadną.
  4. reklamacje z tytułu szkody ukrytej powinny być zgłoszone niezwłocznie po ich zdiagnozowaniu. Na odbiorcy przesyłki spoczywa obowiązek udowodnienia, że szkoda nie powstała w czasie od przyjęcia przez niego przesyłki bez zastrzeżeń do momentu złożenia reklamacji w Resto Quality.
  5. w przypadku, gdy odbiorca przetransportuje towar w inne miejsce niż miejsce doręczenia towaru przez Resto Quality, odpowiedzialność Spółki za uszkodzenia w transporcie wygasa.
 1. Inne reklamacje
  1. w przypadku niezgodności produktu z zamówieniem lub katalogiem, niezgodności ceny oraz pozostałych niezgodności należy niezwłocznie zgłosić reklamację po ich zauważeniu, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych
 1. Czas rozpatrywania reklamacji:
  1. Resto Quality zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w najkrótszym możliwym czasie
 1. Resto Quality nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności wynikłych z:
  1. dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw, montażu czy szeroko rozumianej ingerencji w Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę
  2. naruszenia plomb lub znaków fabrycznych
  3. stwierdzenia uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
 1. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z konieczności opłacenia faktury w terminie.
 1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż każde urządzenie, które ma kontakt z wodą, np. zmywarka, piec konwekcyjno-parowy, ekspres do kawy, kocioł warzelny musi pracować na wodzie o twardości poniżej 6 stopni w skali niemieckiej. 

KONTAKT

12 307 06 72
FAX
12 345 03 28
E-MAIL
info@restoquality.pl
Resto Quality
 • Resto Quality Sp. z o.o. 30-554 Kraków

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000511822, NIP: 675-150-38-22,
Kapitał zakładowy: 25 000,00 PLN

Dane kontaktowe

Prowadzimy szkolenia z obsługi sprzętów oraz organizujemy pokazy wybranych urządzeń.
Zapraszamy do kontaktu!

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl