Ogólne warunki gwarancji i rozpatrywania reklamacji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na sprzedawane urządzenia. Określone poniżej zasady ochrony gwarancyjnej znajdują zastosowanie do przypadków gdy gwarancja na urządzenia udzielana jest przez Resto Quality sp. z o.o. i jest gwarancją przywołanej spółki – nie wpływa tym samym na równoległą ochronę ze strony ewentualnych innych podmiotów.

 1. Gwarancja udzielana jest na okres:
  1. 12 miesięcy od momentu zakupu – dla urządzeń sprzedawanych w całości jako fabrycznie nowe
  2. 3 miesięcy od momentu zakupu – dla części zamiennych
  3. gwarancją udzielaną przez Resto Quality sp. z o.o. objęte są wyłącznie urządzenia, nowe sprzedawane w cenie katalogowej, gwarancja nie jest udzielana dla towarów używanych, powystawowych i innych sprzedawanych w obniżonej cenie
 2. Warunkiem udzielenia gwarancji dla urządzeń podłączanych do sieci gazowej lub napięcia 400 V (tzw. instalacja trójfazowa) jest ich prawidłowe podłączenie, potwierdzone prawidłowo wypełnionym (w tym CZYTELNY numer uprawnień) i podpisanym przez osobę dysponującą stosownymi uprawnieniami dokumentem zat. „Lista kontrola pierwszego uruchomienia urządzenia” – wzór dokumentu udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej https://restoquality.pl/. Powyższy dokument wymaga przechowywania przez cały okres trwania gwarancji stanowi obligatoryjny załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego, zaś brak jego przedłożenia skutkować będzie odrzuceniem reklamacji.
 3. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań celem przywrócenia urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z nich - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w urządzeniu w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujące utratą gwarancji.
 5. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od konieczności :
  1. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki
  2. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy urządzenia
  3. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części urządzenia na nowe

o konieczności przeprowadzenia napraw oraz jej zakresie (w tym zakwalifikowaniu poszczególnych części do wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania reklamowanego urządzenia.

 1. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich części zamiennych.
 2. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim – w szczególności dotyczy to działań związanych z ustaleniem zasadności reklamacji, badaniem urządzenia, przeprowadzenie prac naprawczych.
 3. Reklamujący urządzenie zobowiązany jest do zapewnienia niezakłóconego dostępu do reklamowanego urządzenia – w przypadku czynności przeprowadzanych poza serwisem wskazanym przez Resto Quality sp. z o.o.
 4. Zakresem gwarancji nie są objęte wady (usterki, uszkodzenia):
  1. mechaniczne oraz wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego korzystania z montowanych urządzeń i elementów instalacji (w tym uszkodzenia wynikające z przesuwania, podnoszenia, upadku, etc.),
  2. wynikłe na skutek zdarzeń losowych lub działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany, skoki napięcia etc.).)
  3. inne, niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
  4. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem urządzeń (czyszczenie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy napędowe, sprężyny etc.)
  5. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
  6. korozja obudowy lub elementów urządzenia,
  7. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, eksploatacji urządzeń,
  8. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na użytkowniku urządzeń,
  9. odbarwienia wynikające z długotrwałego oddziaływania promieni słonecznych lub innego promieniowania,
  10. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń
 5. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą
 6. W przypadku nieuzasadnionej interwencji, reklamujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla serwisantów. Za nieuzasadnioną interwencję rozumie się:
  1. interwencję w wyniku której – po przeprowadzenia badania i analizy – ustalono, iż nie występuje wada objęta ochroną gwarancyjną
  2. interwencję, która nie mogła zostać przeprowadzona w sposób należyty wobec niezapewnienia przez reklamującego możliwości niezakłóconego dostępu do urządzenia celem jego zbadania lub przeprowadzenia prac naprawczych (m.in. na skutek: braku dostępu do pomieszczenia w którym urządzenie się znajduje)
 7. Poniższe okoliczności skutkują wygaśnięciem udzielanej gwarancji:
  1. dokonanie zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy innych szeroko rozumianych ingerencji w urządzenie – przez podmioty inne niż uprawnione ku temu i działające na polecenie Resto Quality sp. z o.o.
  2. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych
 8. Składanie reklamacji
  1. reklamujący dokonuje zgłoszenia reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji wyłącznie za pośrednictwem dystrybutora od którego nabył urządzenie – zwanego dalej Partnerem. Resto Quality nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej do klientów końcowych, jak również reklamacji zgłaszanych przez użytkowników końcowych.
  2. w przypadku wystąpienia wady produktu, Partner zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego przez formularz znajdujący się na stronie https://restoquality.pl/pl/contact.
  3. zgłoszenia reklamacyjne kierowane do Resto Quality powinny być dokonywane bezpośrednio przez Partnera bądź osobę przez niego upoważnioną.
  4. Wprowadzając zgłoszenie reklamacyjne należy podać dane firmy, numer seryjny produktu, kod produktu, numer faktury zakupu, adres do interwencji wraz z numerem telefonu.
  5. po wprowadzeniu reklamacji do systemu Partner otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego lub prośbę o korektę danych w zgłoszeniu. Brak uzupełnienia danych będzie skutkowało odrzuceniem reklamacji.
  6. składając reklamacją Partner jest zobowiązany przekazać dokumentację pozwalającą na jej ocenę oraz weryfikację podawanych danych– w szczególności: zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia, protokół szkody, zdjęcia urządzenia, zdjęcia opakowania.
  7. wszelkie dokumentacje należy przesyłać na serwis@restoquality.pl.
 9. Uszkodzenia w transporcie
  1. w przypadku szkody wyrządzonej podczas transportu należy niezwłocznie i w obecności kuriera spisać protokół szkody i przesłać jego skan na serwis@restoquality.pl
  2. w przypadku szkody jawnej należy przesłać dokumentację zdjęciową opakowania oraz urządzenia
  3. podpisując protokół szkody odbiorca przesyłki potwierdza zgodność zawartych w nim danych. W przypadku błędnie spisanego protokołu, czyli nie pozwalającego na uznanie uszkodzenia w transporcie lub niezgodnego ze stanem rzeczywistym, reklamacja może zostać uznana za niezasadną.
  4. reklamacje z tytułu szkody ukrytej powinny być zgłoszone niezwłocznie po ich zdiagnozowaniu. Na odbiorcy przesyłki spoczywa obowiązek udowodnienia, że szkoda nie powstała w czasie od przyjęcia przez niego przesyłki bez zastrzeżeń do momentu złożenia reklamacji.
  5. w przypadku, gdy odbiorca przetransportuje towar w inne miejsce niż miejsce doręczenia towaru przez Resto Quality, odpowiedzialność Spółki za uszkodzenia w transporcie wygasa.
 10. Inne reklamacje
  1. w przypadku niezgodności produktu z zamówieniem lub katalogiem, niezgodności ceny oraz pozostałych niezgodności należy niezwłocznie zgłosić reklamację po ich zauważeniu, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych
 11. Czas rozpatrywania reklamacji:
  1. Resto Quality zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej zwłoki
 12. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z konieczności opłacenia faktury w terminie.
 13. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż każde urządzenie, które ma kontakt z wodą, np. zmywarka, piec konwekcyjno-parowy, ekspres do kawy, kocioł warzelny musi pracować na wodzie o twardości poniżej 6 stopni w skali niemieckiej (°dH  (lub °n). 

 

 

KONTAKT

12 307 06 72
FAX
12 345 03 28
E-MAIL
info@restoquality.pl
Resto Quality
 • Resto Quality Sp. z o.o. 30-554 Kraków

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000511822, NIP: 675-150-38-22,
Kapitał zakładowy: 25 000,00 PLN

Dane kontaktowe

Prowadzimy szkolenia z obsługi sprzętów oraz organizujemy pokazy wybranych urządzeń.
Zapraszamy do kontaktu!

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl