Regulamin

 

Warunki handlowe

 

§ definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyty jest jeden z poniższych terminów należy przez nie rozumieć:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony m.in. w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);
 2. Spółka - spółka Resto Quality spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia , Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000511822, nr NIP 6751503822, nr REGON123126480, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zamkniętej 10/1,5, kod pocztowy 30-554, kapitał zakładowy 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – pokryty w pełni
 3. Kontrahent lub Kupujący – podmiot nabywający towary oferowane do sprzedaży przez Spółkę
 4. Opiekun handlowy– osoba wykonującą na rzecz Spółki zadania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 5. Sprzętlub Towar – profesjonalny sprzęt dla przemysłu gastronomicznego oferowany przez Spółkę do sprzedaży
 6. Strony– oznacza Sprzedawcę oraz Kupującego
 7. System B2B Resto Quality: internetowy system sprzedaży prowadzony przez Spółkę, znajdujący się pod adresem restoquality.pl
 8. Rejestracja – przekazanie przez potencjalnego Kontrahenta danych i oświadczeń niezbędnych do korzystania z Systemu B2B Resto Quality, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie
 9. Konto B2B - panel dostępu przydzielony Kontrahentowi, zawierający dane Kontrahenta, w tym jego dane osobowe podane w procesie Rejestracji,
 10. Zamówienie – złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej Strony umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – informacja o wpłynięciu zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji

 

Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Warunków handlowych bez zastrzeżeń.

 

§ preambuła

Niniejsze warunki handlowe znajdują zastosowanie do wszystkich przypadków sprzedaży towarów przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich dokonywanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Regulamin obowiązuje w każdym przypadku gdy Strony nie dokonały innych ustaleń. Każda zmiana i każde odstępstwo od stosowania niniejszych regulacji wymaga jednoznacznej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej lub w formie przesłanej wiadomości e-mail. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż nie doszło do wyrażenia przez Spółkę zgody na zmianę lub odstępstwo od niniejszych Warunków handlowych.

 

§ przedmiot i ustalenia wstępne

 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży sprzętu gastronomicznego przeznaczonego do zastosowań profesjonalnych.
 2. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców wpisanych do stosownych rejestrów tj. Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odnośnych rejestrów w przypadku podmiotów zarejestrowanych/wpisanych poza terenem RP. Spółka zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Kupującego o przesłanie w formie elektronicznej wydruku, odpisu lub kopii elektronicznej informacji ze stosownego rejestru jak również zastrzega sobie prawo do potwierdzenia przekazanych danych poprzez zasięgniecie informacji w stosownych rejestrach.
 3. za odrębnie i jednoznacznie wyrażoną zgodą (w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wiadomości e-mail) możliwe jest zawarcie umowy z podmiotami (osobami) innymi niż wskazane powyżej.
 4. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania dla przypadków gdy stroną czynności jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Polski. Sprzedaż poza terytorium Polski oraz dla podmiotów zarejestrowanych poza terytorium Polski wymaga jednoznacznej zgody Spółki.
 6. Z wyjątkiem informacji publicznie dostępnych, informacje zawarte w Systemie B2B Resto Quality, w tym dostępność Towarów stanowią informacje poufne i są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa Resto Quality.

 

§ zasady korzystania z Systemu B2B

 1. W celu rejestracji w Systemie B2B Spółka podpisuje Umowę z Kontrahentem. Administrator Systemu B2B udostępnia drogą mailową login oraz hasło startowe. W momencie aktywacji Konta B2B wymagana jest zgoda Kontrahenta na treść Regulaminu Systemu B2B.
 2. Dane dostępowe do konta B2B są poufne i nie mogą być przekazywane stronom trzecim.
 3. Kontrahent jest zobowiązany do dokonywania zakupów przez System B2B. Korzystanie z Systemu B2B wymaga podania danych Kontrahenta wymaganych do rejestracji. Kontrahent ma dostęp do danych jego dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji.
 4. Kontrahent może zostać pozbawiony przez Spółkę prawa do korzystania z Systemu B2B, szczególnie z powodu opóźnienia Kontrahenta w płatności na rzecz Resto Quality. W przypadku opóźnienia w płatności, dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania.
 5. Prawo do korzystania z Systemu B2B może być ograniczone w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Kontrahenta, wygaśnięciu lub rozwiązania umowy o współpracy między Stronami, złożenia przez Kontrahenta oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Systemu B2B, odmowy przez Kontrahenta zaakceptowania niniejszego Regulaminu, naruszenia zasad korzystania z Systemu B2B, naruszenia zasad zawartych w umowie o współpracy oraz wykorzystywaniu systemu B2B w celach zagrażających interesom Resto Quality.
 6. W przypadku odbioru dostępu do Systemu B2B, Resto Quality jest upoważnione do podjęcia wszelkich prawnie dozwolonych czynności nakierowanych na uniemożliwienie Kontrahentowi dostępu i możliwości użytkowania Systemu B2B, w szczególności dotyczy to zablokowania dostępu do poszczególnych funkcji, wymiany haseł i loginów, a także zlikwidowania przysługujących Kontrahentowi Kont Dostępowych, zaś Kontrahentowi nie przysługuje w takiej sytuacji żadne roszczenie względem Resto Quality.
 7. Z chwilą odebrania Kontrahentowi dostępu i możliwości korzystania z Systemu B2B, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Systemu B2B Resto Quality w celu dokonywania sprzedaży internetowej ulega rozwiązaniu. Resto Quality zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zamówień Kontrahenta.
 8. Z chwilą odebrania Dystrybutorowi dostępu i możliwości korzystania z Systemu B2B, Resto Quality zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań wobec Dystrybutora wskazanych w Regulaminie

 

§ złożenie zamówienia

 1. W przypadku składania zamówienia za pomocą Systemu B2B, Kupujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami i wedle procedury zamieszczonych na stronie internetowej Spółki. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Systemu B2B stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego oraz jego bezwarunkową akceptację – z wyłączeniem przypadków gdy Strony jednoznacznie w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail uzgodniły inaczej.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Systemu B2B każdorazowo potwierdzane jest poprzez przesłanie na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną o jakiej mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktury w postaci tradycyjnej (papierowej). Klient może cofnąć taką zgodę w dowolnej  chwili – informując o tym Sprzedawcę elektronicznie lub pisemnie.
 4. Ewentualne faktury korygujące przesyłane będą droga elektroniczną – z wyłączeniem przypadków złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. powyżej.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia o którym mowa powyżej Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia zgodności przesłanych danych ze złożonym przez siebie zamówieniem. W przypadku istnienia rozbieżności przyjmuje się, iż realizacji podlega zamówienie wedle danych zawartych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, z wyłączeniem przypadków gdy Kupujący dokona zgłoszenia istnienia rozbieżności i Strony dokonają nowych ustaleń – dla odstępstwa od ustaleń zawartych w potwierdzeniu zamówienia wymagana jest jednoznaczna zgoda Spółki (wyrażona w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail).
 6. W przypadku o którym mowa w pkt. 2 zamówienie musi zawierać co najmniej: szczegółowe określenie zamawianego Sprzętu, dane Kupującego umożliwiające wystawienie poprawnej faktury Vat, wskazanie wybranego sposobu dostarczenia Sprzętu, wskazanie adresu poczty elektronicznej pod którym możliwy będzie kontakt z Kupującym oraz wskazanie dokładnego adresu pod który Sprzęt ma zostać dostarczony.
 7. Ceny podane w Systemie B2B podawane są w polskich złotych netto i brutto (PLN). Widoczne są po zalogowaniu się w Systemie B2B, w podsumowaniu koszyka.
 8. Dalsza realizacja zamówienia następuje wedle postanowień określonych poniżej -  w szczególności co do terminów realizacji zamówienia, obowiązku zbadania sprzętu oraz harmonogramu płatności i warunków przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§ przyjęcie zamówienia do realizacji

 1. Na podstawie złożonego zamówienia na adres e-mail Kupującego przesłana zostanie faktura proforma. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej tam płatności w terminie do 7 dniu od daty przesłania wspominanego dokumentu, chyba że w treści dokumentu wskazano inny termin.
 2. Dokonanie płatności na podstawie przesłanej faktury proforma jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia zamówienia do realizacji. Za dzień przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty uiszczonej na podstawie przesłanej faktury proforma na rachunku bankowym Spółki lub dzień uiszczenia zapłaty w formie gotówkowej.
 3. Brak wpłaty w terminie wskazanym na przesłanej Kupującemu fakturze proforma skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia do realizacji, a samo zamówienie uważane jest za niezłożone.
 4. Po dokonaniu zapłaty całej kwoty objętej fakturą proforma przez Kupującego i zrealizowaniu zamówienia wystawiona zostaje faktura Vat obejmująca dokonaną wpłatę. W przypadku uiszczenia przez Kupującego płatności częściowej, Kupujący zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania na poczet których Towarów (usług) uiszczona została zapłata – w pozostałym zakresie zamówienie nie będzie uważane za przyjęte do realizacji. W przypadku braku złożenia przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia o którym mowa w zdaniu powyżej całość zamówienia nie zostaje przyjęta do realizacji.
 5. Płatność możliwa jest w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany w dokumentach księgowych – bez ograniczeń co do wysokości wpłaty. Wskazana w niniejszym pkt. forma zapłaty jest formą preferowaną.
 6. W przypadku dostępności Towarów zamówienie będzie realizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili sfinalizowania Zamówienia przez Użytkownika. W przypadku, gdy Produkt nie będzie dostępny, Opiekun handlowy skontaktuje się z Kontrahentem lub w celu określenia możliwego terminu realizacji Zamówienia.
 7. Z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron, adresy wysyłkowe dodaje Kontrahent z poziomu administracji Konta B2B przy składaniu zamówienia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem błędnego lub niedokładnego adresu wysyłki lub za brak aktualizacji adresu wysyłki przez Kontrahenta.

 

§ zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia przez Spółkę zamówienia do realizacji. Wszelkie wcześniejsze czynności tj. prowadzone negocjacje i rozmowy, złożenie zamówienia przez Kupującego oraz ewentualne przesłanie przez Spółkę potwierdzenia złożenia zamówienia nie stanowią zawarcia umowy a jedynie czynności ją poprzedzające.
 2. Dla jasności – dla zawarcia umowy konieczne jest uiszczenie przez Kupującego płatności zgodnie z przesłaną fakturą proforma na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Handlowych.

 

§ zbadanie sprzętu

 1. Za moment wydania Sprzętu uważa się:
  1. w przypadku odbioru osobistego przez Kontrahenta oraz w przypadku dostawy Sprzętu realizowanej transportem własnym Spółki – moment wydania Sprzętu w miejscu uzgodnionym
  2. w przypadku realizowania transportu przez podmioty trzecie np. firmy pocztowe, transportowe, etc. takie jak m.in. DHL, Raben, DSV, UPS, Poczta Polska itp. organizowanego przez Spółkę – moment wydania Sprzętu Kupującemu przez podmiot świadczący usługi transportowe
  3. w przypadku realizowania transportu przez podmioty trzecie np. firmy pocztowe, transportowe, etc. takie jak m.in. DHL, Raben, DSV, UPS, Poczta Polska itp. organizowanego przez podmioty inne niż Spółka – moment wydania Sprzętu przewoźnikowi
 2. W momencie wydania Sprzętu Kontrahent zobowiązany jest do bezzwłocznego szczegółowego zbadania Sprzętu – w szczególności w zakresie istnienia uszkodzeń mechanicznych elementów urządzenia oraz jego prawidłowego funkcjonowania.
 3. Usterki, uszkodzenia lub inne zastrzeżenia muszą zostać zgłoszone bezzwłocznie i ujęte w pisemnym protokole sporządzonym i podpisanym przez Kupującego oraz osobę dokonującą wydania Towaru. Podkreślamy konieczność szczegółowego i bezzwłocznego zbadania Sprzętu w przypadku realizowania transportu przez podmioty inne niż Spółka – w obecności przedstawiciela przewoźnika (np. firmy transportowej czy kurierskiej).
 4. Wszelkie uszkodzenia nie zgłoszone bezzwłocznie po momencie wydania Sprzętu oraz niepotwierdzone w pisemnym protokole o którym mowa powyżej uważane będą za powstałe w okresie dysponowania przez Kontrahenta Sprzętem i powstałe z przyczyn od Spółki niezależnych. 
 5. Konsekwencje działań Kontrahenta uniemożliwiające skuteczne dochodzenie ewentualnych roszczeń od firm przewozowych obciążają Kupującego.
 6. W przypadku ujawnienia się wad Sprzętu których stwierdzenie nie było możliwe bezzwłocznie po wydaniu Sprzętu, Kontrahent zobowiązany jest do ich bezzwłocznego zgłoszenia w pierwszym możliwym momencie. Zgłoszenie wad następuje wedle procedury opisanej w dalszych postanowieniach Regulaminu.
 7. W przypadku wyboru dostarczenia Sprzętu transportem Spółki towar zostaje przedstawiony do wydania w miejscu wyznaczonym przez Kupującego (Sprzedającego). W takim przypadku odbioru Sprzętu, jego załadunku, transportu i rozładunku dokonują osoby wyznaczone przez Spółkę. Rozładunek Sprzętu nie obejmuje w szczególności Jego instalacji, podłączenia, regulacji, pierwszego uruchomienia oraz wniesienia, a dokonywany jest poprzez umieszczenie Sprzętu w miejscu wskazanym przez Kupującego bezpiecznym, maksymalnie zbliżonym do miejsca w którym możliwe było zaparkowanie samochodu którym dokonywany jest transport.
 8. W przypadku wyboru dostarczenia Sprzętu za pośrednictwem podmiotów trzecich, w tym operatorów pocztowych lub firm kurierskich odpowiedzialność Sprzedawcy kończy się z momentem wydania towaru pracownikowi tego podmiotu trzeciego.

 

§ realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty

 1. Standardowy termin realizacji zamówienia to od 24 godzin do 31 dni  od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przy czym w przypadku braku innej informacji przyjmuje się, że termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Uzgodniony termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu – w tym zakresie wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w zakresie najszerszym dopuszczalnym przez prawo.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie gdy Sprzęt gotowy jest do wydania w siedzibie przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę lub w innym miejscu z którego ma odbyć się transport do Kupującego. Czas transportu Sprzętu do Kupującego nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zobligowany jest do odebrania Sprzętu lub zorganizowania transportu w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przygotowaniu Towaru do wydania. Brak odbioru Towaru przez Kupującego lub podmiot przez Kupującego wskazany we w powyższym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty za magazynowanie w wysokości 0,2% wartości Sprzętu za każdy dzień. Zapis nie dotyczy przypadku gdy transport realizowany lub organizowany jest przez Spółkę.
 5. Kupujący zobligowany jest do odbioru Towaru w uzgodnionym czasie i miejscu. W przypadku braku odbioru Towaru Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tego wynikłych w szczególności kosztów transportu Sprzętu oraz opłaty za magazynowanie w wysokości 0,2% wartości Sprzętu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Towaru.
 6. W uzasadnionych przypadkach (m.in. Sprzęt nietypowy, wykonywany lub dostosowywany do potrzeb Kupującego) termin realizacji zamówienia może przekroczyć wskazany w pkt. 1 termin, zapis pkt 2 powyżej stosuje się .
 7. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiedzy o możliwości powstania opóźnienia w dostawie towaru Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 8. Opóźnienie w realizacji dostawy nie może stanowić podstawy dla roszczeń Kupującego względem Sprzedającego. Dla jasności – Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy względem Sprzedającego, w tym dochodzenia utraconych korzyści.
 9. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany. W takim przypadku Strony podejmą wzajemne negocjacje celem wypracowania wzajemnego stanowiska.
 10. W przypadku gdy złożone zamówienie (również przyjęte do realizacji) nie może zostać zrealizowane z przyczyn innych niż leżące po stronie Spółki – w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji danego Sprzętu przez producenta, odmowy dostawy przez producenta w ustalonym terminie  lub modyfikacji parametrów Sprzętu w taki sposób, iż nie spełnia on oczekiwań Kupującego, Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o istniejących przeszkodach. W takim wypadku – w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji - Kupujący może zmienić zamówienie, a wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia lub wycofać zamówienie – w takim wypadku uiszczone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu.
 11. Spółka uprawniona jest do odstąpienia od realizacji zamówienia przyjętego do realizacji w terminie do 14-tu dni od daty przyjęcia do realizacji bez podania przyczyn – kwoty otrzymane zostaną zwrócone Kupującemu  

 

§ zgłaszanie reklamacji, gwarancja, rękojmia, zwrot towaru

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w zakresie w jakim Sprzedawca o wadzie wiedział i jej istnienie podstępnie zataił przed Kupującym.
 2. Gwarancja na Sprzęt udzielana jest tylko w przypadkach gdy Spółka wyraźnie poinformuje Kupującego o udzieleniu wspomnianej ochrony.
 3. Warunki i zasady gwarancji określane są odrębnie dla poszczególnych towarów. Informacja o postanowieniach gwarancyjnych znajdujących zastosowanie względem poszczególnych towarów przekazywane są wraz z towarem – w tym zakresie możliwe jest odesłanie do strony internetowej podmiotu Spółki lub podmiotu trzeciego, w szczególności producenta lub generalnego dystrybutora Sprzętu.
 4. W przypadku udzielania gwarancji na sprzęt przez Spółkę warunki i zasady ochrony gwarancyjnej określone zostaną w odrębnych dokumentach.
 5. Ewentualne zgłoszenie reklamacji lub innego zastrzeżenia co do funkcjonowania Sprzętu następuje poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie restoquality.pl/pl/contact i musi zawierać co najmniej: dane zgłaszającego, opis Sprzętu oraz jego numer seryjny, datę jego nabycia, datę powstania lub zauważenia przyczyn zgłoszenia zastrzeżenia, szczegółowy opis problemu oraz jasno sprecyzowanego żądanie Kupującego.

 

§ ogólne regulacje z zakresu odpowiedzialności Spółki

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 2. Spółka nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją Sprzętu, jego nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Kupującego bądź osoby trzecie , normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności Spółka nie odpowiada za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Spółki lub prace naprawcze przeprowadzane przez osoby inne niż umocowane do takich działań przez Spółkę lub podmiot udzielający ochrony gwarancyjnej.
 3. Wyłączenie określone w pkt. 2 nie obejmuje przypadków gdy montaż, uruchomienie, naprawy lub przeróbki dokonywane były przez osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki lub przez Spółkę wskazane lub wykonujące zadania na rzecz podmiotu udzielającego ochrony gwarancyjnej – wyłącznie w zakresie prac przeprowadzanych przez te osoby.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu i/lub instalacji przez Kupującego lub osoby trzecie, który (które) to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności Towaru odpowiadają jego potrzebom.

 

§ zwrot towaru nieużywanego

 1. zwrot Sprzętu możliwy jest dla Towarów oznaczonych jako zawsze dostępne w magazynie Spółki, tj. literą M w katalogu Resto Quality. Zwrot pozostałych Towarów jest możliwe wyłącznie za uprzednio wyrażoną przez Spółkę zgodą.
 2. Towar może być zgłoszony do zwrotu tylko przez Kontrahenta, który zakupił go w Resto Quality, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zakupu Towaru. Przy zwrocie należy podać numer faktury zakupu Sprzętu.
 3. w przypadku zwrotu Towaru pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 %.
 4. zwracany Towar winien być sprawny, kompletny i nieużywany, a także zapakowany w oryginalne opakowanie. Spółka zastrzega sobie zbadanie zwracanego Sprzętu, w przypadku zauważenia uszkodzeń, braków lub stwierdzenia, iż zwracany Towar był używany – Spółka zastrzega sobie odmowę przyjęcia zwrotu oraz odesłanie Sprzętu na adres Kupującego na jego koszt.
 5. koszty przesłania zwracanego Towaru do Sprzedającego lub pod inny wskazany przez niego adres ponosi Kupujący.
 6. W przypadku wyrażenia zgody przez Spółkę na przyjęcie Zwrotu, Kontrahent prześle towar do magazynu Resto Quality na własny koszt i ryzyko oraz opakuje towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.
 7. W przypadku przyjęcia Zwrotu towaru, zostanie wystawiona faktura korygująca po przyjęciu go do magazynu Spółki, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania zwracanego Towaru.

 

 

§ ewentualne wykonywanie usług (montaż, regulacja)

 1. w przypadku zakupu Sprzętu istnieje możliwość wykonania przez osoby wykonujące działania na rzecz Spółki usług z zakresu montażu i pierwszego uruchomienia Sprzętu jak również z zakresu przeszkolenia co do zasad eksploatacji, wykorzystania i konserwacji Sprzętu.
 2. powyższe usługi świadczone są na podstawie odrębnych i jednoznacznych ustaleń Stron, na warunkach tam uzgodnionych, ustalenia musza być potwierdzone pisemnie lub mailowo

 

§ konsumenci

 1. niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest osoba lub podmiot posiadający status konsumenta w rozumieniu przepisów prawa w zakresie w jakim normy regulujące umowy zawierane z udziałem konsumenta inaczej niż Regulamin stanowią


§ ochrona danych osobowych

 1. Resto Quality oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Kontrahenta i Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane prowadzenia współpracy handlowej, rejestracji Kontrahentów w Systemie B2B świadczenia usług związanych z Systemem B2B, sprzedażą internetową, dostawą, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 2. Kontrahent, akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów realizacji. niniejszego regulaminu oraz umowy o współpracy, a także poszczególnych zamówień.
 3. Resto Quality oświadcza, iż dane osobowe Użytkownika i Kontrahenta zostaną powierzone podmiotom współpracującym z Resto Quality wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy o współpracę i Zamówień realizowanych w oparciu o Regulamin.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne do podjęcia i prowadzenia współpracy handlowej, a także skorzystania z powyższych usług.
 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, przy czym usunięcie danych osobowych może uniemożliwiać realizację Umowy o współpracę oraz Zamówienia,

 

§ postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki handlowe obowiązują wobec wszystkich transakcji z wyłączeniem przypadków gdy Strony dokonały jednoznacznie odrębnych ustaleń – z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej.
 2. Aktualne Warunki handlowe dostępne są na Stronie internetowej – na żądanie Kupującego mogą być przesłane w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie wydruku papierowego na wskazany przez Kupującego adres – Spółka zastrzega sobie obciążenie Kupującego kosztami przesyłki.
 3. Zmiany warunków handlowych odbywają się poprzez modyfikację treści umieszczonej na Stronie internetowej – Kupującego każdorazowo obciąża obowiązek zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu.
 4. Wszelkie ewentualne spory Strony starać będą się rozwiązać na drodze polubownej – zapis ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny, a wniesienie powództwa nie musi być poprzedzone podjęciem rokowań, mediacji, negocjacji etc.
 5. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z relacji Stron jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 6. Żadne z postanowień niniejszych Warunków handlowych nie może naruszać imperatywnych lub semi-imperatywnych norm prawa. W przypadku niezgodności postanowień Warunków handlowych ze wskazanymi normami pierwszeństwo przyznać należy tym normom w szczególności w zakresie ochrony praw konsumenta.

 

KONTAKT

12 307 06 72
FAX
12 345 03 28
E-MAIL
info@restoquality.pl
Resto Quality
 • Resto Quality Sp. z o.o. 30-554 Kraków

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000511822, NIP: 675-150-38-22,
Kapitał zakładowy: 25 000,00 PLN

Dane kontaktowe

Prowadzimy szkolenia z obsługi sprzętów oraz organizujemy pokazy wybranych urządzeń.
Zapraszamy do kontaktu!

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl